• SDS

   

  คุณสมบัติ  : ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย (Selective herbicide) ใช้ในการกำจัดวัชพืชก่อนงอกและวัชพืชที่กำลังงอกในระยะแรก (pre-emergence/early-post emergence application) ตัวสารจับยึดกับอนุภาคของดินได้สูง คงทนอยู่บนผิวดินได้นาน ไม่สูญสลายไปง่าย จึงสามารถฉีดพ่นได้แม้ในสภาพดินแห้ง

   

  ประโยชน์ 

  • กำจัดวัชพืชทั้งคุมและคุมฆ่า
  • ฉีดพ่นได้ทั้งในสภาพดินชื้น และดินแห้ง  
  • ยึดกับอนุภาคของดินได้สูง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
  • ใช้คุมวัชพืชในพืชหลายชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด อ้อย หอม กระเทียม

   

  อัตราการใช้: 250-500 ซีซี ต่อไร่

   

   

  หมายเหตุ : มีสื่อโฆษณาสนับสนุนสินค้านี้ในหน้ากิจกรรม