Sinon Thailand Products

 • SDS

  SDS

   

  คุณสมบัติ  ออกฤทธิ์สัมผัสกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย (Non-selective herbicide) ใช้กำจัดวัชพืชได้หลากหลายชนิด

  ทั้งวัชพืชใบแคบและวัชพืชใบกว้าง ประเภทวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี  

   

  ประโยชน์ 

  • กำจัดวัชพืชได้รวดเร็ว
  • ระยะปลอดฝนสั้น
  • ไม่มีฤทธิ์ตกค้างในดิน ปลอดภัยต่อรากพืชประธาน  
  • ใช้กำจัดวัชพืชก่อนปลูกพืช แบบไม่ต้องไถพรวน  

   

  อัตราการใช้: 300-500 ซีซี ต่อไร่